ความหมายของเมนบอร์ด

เมนบอร์ด ( Main board ) คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

หลากหลายชนิด เช่น ซีพียู หน่วยความจำ กร าฟิกการ์ด ฮาร์ดดิสก์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

เมนบอร์ดทำหน้าที่เสมือนแหล่งทรัพยากรของระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในทางทฤษฎีเมนบอร์ดจเป็นที่ตั้งของ

กลไกในการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ( บัส = โครงสร้างของวงจรที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง )

ส่วนในทางปฏิบัติเมนบอร์ดจะเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ่ายไฟจากแหล่งพลังงานคือหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งมาในเครื่อง เมนบอร์ดจะเป็นตัวกำหนดว่า

อุปกรณ์ชิ้นใดใช้แรงดันไฟฟ้าในการทำงานเท่าใดจึงจะเหมาสมกับความต้องการของอุปกรณ์ชิ้นนั้นในปัจจุบันเมนบอร์ดยังทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสียหาย

ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในตัวมันอีกด้วย